V prípade otázok nás kontaktujte: +421 948 468 777
V prípade otázok nás kontaktujte: +421 948 468 777
Košík 0

Predaj respirátorov KN95 bez výdychového ventilu

Presná legislatívna úprava osobných ochranných prostriedkov, u ktorých sa obmedzuje ich predaj je nasledovná „osobný ochranný prostriedok, ktorý je určeným výrobkom podľa osobitného predpisu3) a ktorý patrí do skupiny osobných ochranných prostriedkov rizikovej kategórie III podľa osobitného predpisu4) a slúži na ochranu dýchacích orgánov pred látkami a zmesami, ktoré sú nebezpečné pre zdravie, a pred škodlivými biologickými faktormi podľa osobitného predpisu,5) ktorý je filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2, FFP3“

Táto úprava vychádza z nasledovných definícií:

Odkaz č. 3: V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. určený výrobok je výrobok, ktorý predstavuje zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie alebo odstránenie sú ustanovené základné požiadavky, požiadavky ustanovené týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody.

Odkaz č. 4: V zmysle Nariadenia (EÚ) 2016/425 Kategória III zahŕňa výhradne riziká, ktoré môžu vyvolať veľmi vážne následky, ako je smrť alebo trvalé poškodenie zdravia súvisiace s škodlivými biologickými činiteľmi.

Odkaz č. 5: V zmysle Prílohy č. 2, bod 3.10.1 nariadenia (EÚ) 2016/425 Osobné ochranné prostriedky určené na ochranu dýchacích orgánov musia umožňovať zásobovanie používateľa dýchateľným vzduchom, ak sa nachádza v znečistenom prostredí a/alebo v prostredí s nedostatočnou koncentráciou kyslíka. Dýchateľný vzduch dodávaný používateľovi prostredníctvom OOP sa musí získavať vhodnými prostriedkami, napríklad po filtrácii znečisteného vzduchu cez OOP alebo prívodom z externého neznečisteného zdroja. Použité materiály a ostatné súčasti týchto typov OOP musia byť zvolené alebo navrhnuté a usporiadané tak, aby umožnili používateľovi dýchanie a hygienu dýchania počas celého obdobia ich používania v predvídateľných podmienkach použitia.

Priliehavosť lícnicovej časti a pokles tlaku pri nadýchnutí a – v prípade filtračných zariadení – aj čistiaca kapacita musia udržiavať prienik kontaminantu zo znečisteného ovzdušia dostatočne nízky, aby nepriaznivo neovplyvnil zdravie a hygienu používateľa. Na OOP sa musia uvádzať podrobnosti o špecifických vlastnostiach prostriedkov, ktoré v spojení s pokynmi umožňujú školenému a kvalifikovanému používateľovi použiť OOP správne. V prípade filtračných prostriedkov sa musí v pokynoch výrobcu takisto uviesť časový limit na skladovanie nových filtrov uchovávaných v ich pôvodnom obale.

Filtračná tvárová polmaska kategórie FFP2, FFP3: Definícia v súlade s vyššie citovanými podmienkami vychádza z technickej normy, vzhľadom k tomu, že „určený výrobok“ je v zmysle zákona č. 56/2018 Z. z. možné uviesť na trh, sprístupňovať na trhu, uviesť do prevádzky alebo uviesť do používania, ak pri správnej inštalácii, údržbe alebo pri používaní na určený účel zodpovedá základným požiadavkám a požiadavkám ustanoveným týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody.

Technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody je Slovenská technická norma vydávaná v pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Podľa článku 4 Slovenskej technickej normy EN 149 + A1 „Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné polmasky na ochranu pred časticami. Požiadavky, skúšanie a označovanie.“ „Filtračná polmaska“ pokrýva ústa, nos a bradu a má vdychovací a/alebo vydychovací ventil (ventily). Podľa článku 5 tejto normy sa filtračné polmasky roztrieďujú na triedy FFP1, FFP2 a FFP3, pričom norma určuje parametre každej z týchto tried.

V zmysle uvedeného je možné aj po nadobudnutí účinnosti tohto zákona predávať ochranné prostriedky spĺňajúce FFP2 a FFP3 kritéria, bez vdychovacieho a/alebo vydychovacieho ventilu.

Zjednodušenie:

Zákon č. 69/2020 Z.z. ako ani ďalšia európska legislatíva, na ktorú sa tento zákon odvoláva v § 4 ods. 1, nedefinuje pojem filtračná tvárová polmaska kategórie FFP2, FFP3. Tento pojem je v podmienkach SR definovaný v STN EN 149 + A1, ktorej vydanie je v pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a podľa ktorej filtračná polmaska „...má vdychovací a/alebo vydychovací ventil (ventily).“

Normu STN: 

https://www.dropbox.com/s/2zsst7gtmqi9hxj/STN_EN_149%2BA1.pdf?dl=0

 


Staršie príspevky Novšie príspevky