V prípade otázok nás kontaktujte: +421 948 468 777
V prípade otázok nás kontaktujte: +421 948 468 777
Košík 0

Čiastočné uvoľnenie zákazu predaja respirátorov od 18. júna 2020

Dôsledkom zlepšujúcej sa situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 v dôsledku koronavírusu a lepšej dostupnosti ochranných prostriedkov pristúpil štát k čiastočnému uvoľneniu zákazu predaja respirátorov triedy FFP2 a FFP3.

Novela zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva, účinná od 18. júna 2020, čiastočne upravila uvedený zákaz tak, že sa počas krízovej situácie zakazuje predaj alebo prevádzanie filtračných tvárových polmasiek kategórie FFP2 s vydychovacím ventilom alebo kategórie FFP3. Výnimky zo zákazu predaja respirátorov zostávajú nezmenené. Ide o:

  • poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na území SR,
  • zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonáva zdravotnícke povolanie na území SR,
  • orgány štátnej správy alebo územnej samosprávy,
  • právnické alebo fyzické osoby-podnikateľov, ktoré sú  povinné zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe zákona, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia (napr. práce s nebezpečnými látkami, práce v blízkosti sadzobne vysokej pece),
  • právnické alebo fyzické osoby, ktoré majú uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
  • právnické alebo fyzické osoby – podnikateľov, ktoré poskytujú pohrebné služby na území SR,
  • zamestnancov súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
  • osoby, pri ktorých na to existujú zdravotné dôvody,
  • osoby, ktoré distribuujú tieto osobné ochranné prostriedky na území SR a ktoré majú sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území SR a ktorá tieto osobné ochranné prostriedky ďalej predávajú alebo prevádzajú iba osobám uvedeným vyššie.

Od 18. júna 2020 je dovolený predaj respirátorov FFP2 bez vydychovacieho ventilu aj verejnosti.

To znamená, že od 18. júna 2020 sa môžu verejnosti predávať respirátory FFP2 bez vydychovacieho ventilu. Respirátory triedy FFP3 a FFP2 s vydychovacím ventilom sa môžu predávať iba vymedzenému okruhu osôb. Cieľom tejto zmeny je podľa predkladateľa  predísť hospodárskym škodám podnikateľov, ktorí disponujú veľkým množstvom takýchto respirátorov bez možnosti ich predaja.

6. apríla 2020 – 17. 06. 2020 Zákaz predaja respirátorov FFP 2 a FFP 3
Od 18.6. 2020 - Zákaz predaja respirátorov FFP2 s výdychovým ventilom a respirátorov FFP3

Zároveň je dôležité doplniť, že na základe návrhu MH SR schválila vláda SR 11. mája 2020 úplné zrušenie zákazu vývozu určených životne dôležitých tovarov z územia SR, keďže tento na základe priaznivej situácie na trhu stratil význam.

Od 12. mája 2020 je povolené vyvážať mimo územia SR: 


Staršie príspevky